Köfaragó-Gyelnik, Lichenoth. [Budapest]
Köfaragó-Gyelnik, V. [21-200]
IndExs #124605000

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0118346
C.F.E. Erichsen #s.n. 15 July 1932
Arthonia spadicea Leighton
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg: Glücksburg, Loco Friedeholz, alnicola