Lichenotheca
(IndExs #124605000)
Abbreviation: Köfaragó-Gyelnik, Lichenoth. [Budapest]
Editor(s): Köfaragó-Gyelnik, V.
Range: 21-200
Notes: fungi/lichens; preceded by Gyelnik, Lichenoth. [Budapest] (#1-20)