Savicz, Lichenoth. Ross. [Leningrad (St. Petersburg)]
Savicz, V.P. [1-180]
IndExs #350374579

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0122463
V.P. Savicz #s.n.
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
Russian Federation, Bossia, montes Uralenses, mons Zhuravlev Kamenj