Savicz, Lichenoth. Ross. [Leningrad (St. Petersburg)]
Savicz, V.P. [1-180]
IndExs #350374579

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0122383
V.P. Savicz #s.n.
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Poland, previously Polonia Rossica, gub. Suvalki, in vicinity oppidi Augustov, near Lake Bjeloje