Gyelnik, Lichenoth. [Budapest]
Gyelnik, V. [1-20]
IndExs #405534505

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0118348
C.C. Plitt #s.n. 29 April 1932
Peltigera nana var. meridiana Gyeln.
Jamaica, Vinegar hill Trail